سه شنبه 21 آبان 1398

1-کنجکاوي را دنبال کنید. 

من هیچ استعداد خاصّی ندارم. فقط عاشق کنجکاوي هستم. من کنجکاو هستم، مثلاً براي پیدا کردن علّت اینکه چگونه یک شخص، موفّق است و شخص دیگري شکست می خورد انیشتین میگوید:

 بههمین دلیل است که من سالها وقت، صرف مطالعهي موفّقیّت کردهام.

شما بیشتر در چه موردي کنجکاو هستید؟

پیگیري کنجکاوي شما، رازي است براي رسیدن به موفّقیّت.

2- پشتکار، خیلی گرانبها است.

«. من هوش خوبی ندارم، فقط روي مشکلات، زمان زیادي میگذارم »  انیشتین میگوید

تمام ارزش تمبر پستی، توانایی آن در چسبیدن به چیزي است، تا زمانی که آن را به مقصد برساند.

پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای را که شروع کرده اید، به پایان برسانید.

با پشتکار میتوانید به مقصد برسید.

3- تمرکز بر حال

 پدرم به من میگفت: نمیتوانی در یک زمان، بر 2 اسب سوار شوي. من دوست داشتم بگویم: تو میتوانی هر چیزي را انجام بدهید، اما نه همه چیز را .»  انیشتین میگوید

یاد بگیرید که در حال باشید و تمام حواستان را بدهید به کاري که در حال حاضر انجام میدهید.انرژي متمرکز، توان افراد است و این، تفاوت پیروزي و شکست است.

4- تخیّل، قدرتمند است.

 تخیّل همه چیز است. میتواند باعث جذاب شدن زندگی شود. تخیّل به مراتب از دانش، مهمتر است»

انیشتین میگوید:

آیا شما از تخیّلات روزانه استفاده میکنید؟ تخیّل، پیش درآمد تمام داشته هاي شما در آینده است.

نشانه ي واقعی هوش، دانش نیست، تخیّل است. آیا شما هر روز، ماهیچه هاي تخیّلتان را تمرین می دهید؟ اجازه ندهید چیزهاي قدرتمندي مثل تخیّل، به حالت سکون دربیایند.

5- اشتباه کردن

« کسی که هیچوقت اشتباه نمیکند، هیچوقت هم چیز جدید یاد نمیگیرد »:  انیشتین میگوید

هرگز از اشتباه کردن نترسید، چون اشتباه، شکست نیست.اشتباهات شما را بهتر، زیركتر و سریعتر مینمایند، اگر شما از آنها درست استفاده کنید.

قدرتی که منجر به اشتباه میشود را کشف کنید. اگر میخواهید به موفّقیّت برسید، از اشتباه کردن نهراسید.

6-زندگی در لحظه

تنها راه درست آیندهي شما این است که در همین لحظه باشید. انیشتین میگوید:من به آینده فکر نمیکنم،چون خودش به زودی میآید.دیروز یا فردا را نمیتوانید عوض کنید.

موضوع مهمّی که از اهمیّت فوق العاده برخوردار است، این است که شما، تمام تلاش خود را به زمان جاري اختصاص دهید. این لحظه، تنها زمانی است که اهمیّت دارد، این، تنها زمانی

است که وجود دارد

7- خلق ارزش

« سعی نکنید موفّق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید  «: انیشتین میگوید

وقت خود را به تلاش براي موفّق شدن هدر ندهید، بلکه وقت خود را صرف ایجاد ارزش کنید. اگر شما با ارزش باشید، موفّقیّت را جذب می کنید. استعدادها و موهبتهایی که دارید را

کشف کنید. بیاموزید چگونه آن استعدادها و موهبتهاي الهی را در راهی استفاده کنید که براي دیگران مفید باشد.

8- انتظار نتایج متفاوت نداشته باشید.

«. دیوانگی یعنی انجام کاري دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن » انیشتین میگوید

شما نمیتوانید کاري را هر روز انجام دهید و انتظار نتایج متفاوت داشته باشید، به عبارت دیگر، نمیتوانید همیشه کار یکسانی (کارهاي روزمره) را انجام دهید و انتظار داشته باشید

متفاوت به نظر برسید.

براي اینکه زندگیتان تغییر کند، باید خودتان را تا سر حدّ تغییر افکار و اعمالتان متفاوت کنید که متعاقباً، زندگیتان تغییر خواهد کرد.

9- دانش از تجربه می آید.

« اطّلاعات به معناي دانش نیست؛ تنها منبع دانش، تجربه است »  انیشتین میگوید

دانش از تجربه می آید. شما میتوانید درباه ي انجام یک کار بحث کنید، امّا این بحث فقط دانش فلسفی از این کار به شما میدهد. شما باید این کار را تجربه کنید تا از آن آگاهی

پیدا کنید.

تکلیف چیست؟ دنبال کسب تجربه باشید! وقت خودتان را صرف یاد گرفتن اطّلاعات اضافی نکنید. دست بهکار شوید و دنبال کسب تجربه باشید

10- اوّل قوانین را یاد بگیرید، بعد بهتر بازي کنید.

دو گام هست که شما باید انجام دهید: « اگر شما قوانین بازي را یاد بگیرید، از هر کس دیگري، بهتر بازي خواهید کرد. » انیشتین میگوید

اوّلین گام اینکه شما باید قوانین بازي را یاد بگیرید؛ این، یک امر حیاتی است.

گام دوم هم اینکه شما باید بازي را از هر فرد دیگري، بهتر انجام دهید.

اگر شما بتوانید این دو گام را حساب شده انجام دهید، موفقیت از آن شماست.