سه شنبه 30 مهر 1398

1- خواندن همراه نوشتن(باید با چشمان خود مطالب را بخوانیدو در زمان مورد نیاز مطالب را بلند بلند ادا کنید و نکات مهم را یادداشت کنید تا با مطالب مورد مطالعه درگیر شوید.)

2- خط کشیدن زیر نکات مهم(بایدابتدا مطالب را بخوانید و مفهوم را کاملا درك کنید و سپس زیر نکات مهم خط بکشید نه آنکه در کتاب به دنبال نکات مهم بگردید تا زیر آن را خط بکشید.)

3- حاشیه نویسی(براي یادگیري مطالبی که از اهمیتی چندان برخوردار نیستند مورد استفاده قرار می گیرد)

4- خلاصه نویسی(در این روش شما مطالب را میخوانید و آنچه را که درك کرده اید به صورت خلاصه به روي دفتري یادداشت میکنید)

5- کلید برداري(کلمه کلیدي کوتاهترین، راحتترین، بهترین و پرمعنیترین کلمه اي است که با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده میشود.)

6- طبقه بندي مغز (نوشته هاي خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی میکنید و نکات اصلی و فرعی را مشخص میکنید.