سه شنبه 30 مهر 1398

 

با سلام بی شک بخش اسیدو باز یکی از بخشهاي بسیار مهم و چالش برانگیز شیمی است که اغلب دانش آموزانمطالب را تا حدودي یاد می گیرند و بیشتر به هنگام کاربردي کردن این مطالب مشکل دارند و نمی دانند باید از کجا شروع کنند و چگونه به سوالات پاسخ دهند. در این چند صفحه سعی کردیم نکات و دامهایی که در تست هاي مربوط به اسیدو باز استفاده می شود و اشتباهات متداولی که داوطلبان دارند را مشخص کرده و نحوه برخورد با آنها را توضیح دهیم. بصورت دامها و راه حل ها 

 

تدکر: خود را بیازمایید صفحه 49 کتاب درسی گزیده اي از مطالب بسیار مهم، بخش اسیدو باز است، توصیه می کنم که پس از اتمام 

این بخش حتماَ تک تک عبارتهاي این خود را بیازمایید را بطور کامل و دقیق تجزیه و تحلیل کنید.سوال زیر یکی از سوالات طرح شده از

این قسمت است.

 سوال 1- کدام مطلب درباره اسیدها و بازها،همواره درست است؟ریاضی- خارج کشور 85

یون هیدرونیوم،باز مزدوج مولکول آب است.

قدرت هر اسید با مولاریته آن نسبت مستقیم دارد.

محلول اسیدها و بازها در آب،رساناي خوبی براي جریان برق اند.

محلول اسیدي در شرایط یکسان،کوچک تر باشد،آن اسید قوي تر است.

اسید pKa دامها: 1- تشخیص اسیدو باز مزدوج 2- رابطه قدرت اسید و غلظت اسید 3- رابطه قدرت اسیدي و

بیشتر دارد. H+ راه حل ها:الف) بین اسید و باز مزدوج اختلاف در یک یون هیدروژن است که اسید از باز مزدوج خود یک پروتون

اسید بستگی دارد و ربطی به غلظت اسید ندارد pKa و مقدار Ka ب)قدرت اسید به درصد یونش،درجه یونش،ثابت تفکیک اسید

ج)براي اینکه یک محلول رساناي خوبی باشد،اولاَ باید درصد تفکیک ماده حل شده بیشترباشد وثانیاَ مقدار یونها درمحلول بیشتر باشد،اما یادمان باشد

که همه اسیدها و بازها قوي نیستند،درنتیجه همه آنها رساناي خوبی نخواهند بود

در مورد نظریه ها و مدل هاي اسیدو باز باید به دامهاي مورد استفاده در سوالات و راه حل هاي ارائه شده توجه جدي کنید

دامها: 1- تعریف هر یک از دانشمندان از اسیدو باز 2- تشخیص اسیدو باز مزدوج 3- تشخیص خاصیت اسیدي،بازي یا آمفوتري اکسیدهاي عناصر

 رنگ شناساگرها در محلول هاي با خواص مختلف مخصوصا شناساگرهاي مهمی مانند لیتموس،فنول فتالئین و متیل نارنجی 4- تشخیص نقش آب

بسیار مهم

باید بر مدلهاي اسید و باز تسلط کامل داشته باشید که عبارتند از

لاوازیه اکسیژن را عنصر اصلی سازنده ي اسیدها در نظر گرفت. 

از نظر دیوي، اسید به ترکیبی گفته می شود که در مولکول آن دست کم یک اتم هیدروژن وجود دارد که میتوان آن را طی واکنشی با 

  یک اتم فلزي جایگزین کرد. به چنین هیدروژنی، هیدروژن اسیدي می گویند

یا پروتون آزاد کرده یا تولید می کند. همچنین باز (H+) در مدل آرنیوس اسید ماده اي است که در آب حل میشود و یون هیدروژن 

آزاد کرده یا تولید می کند (OH-(aq)) ماده اي است که به هنگام حل شدن در آب یون هیدروکسید

مدل لوري- برونستد براساس تبادل پروتون است بطوریکه اسید لوري- برونستد، دهند ه ی پروتو ن و باز لوري- برونستد 

پذیرنده ي پروتون است.

مدل لوویس براساس مبادله جفت الکترون ناپیوندي پایه ریزي شده است، بطوریکه اسید لوویس گیرنده جفت الکترون ناپیوندي و باز 

لوویس دهنده جفت الکترون ناپیوندي است.