سه شنبه 21 آبان 1398

نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور 94

 نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 94

مطابق تبصره 5 ماده 5 قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور » مصوب 10/6/92 مجلس شوراي اسلامي، تاثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني که داراي سابقه تحصيلي هستند، در سال اول اجراي قانون، حداقل 25 درصد است.                                                            

 همچنين اين قانون از سال تحصيلي 93-94 لازم الاجرا شده است؛ بنابراين، با توجه به اينکه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1393 در سال تحصيلي 93-94 شروع به تحصيل مي­کردند، اين قانون در آزمون سراسري سال 1393 اجرا شد و در آزمون سراسري سال 1394 نيز اين قانون همانند آزمون سراسري سال 1393 اجرا مي­شود.

تعاريف

Ø سوابق تحصيلي: نمرات دروس موجود سال سوم متوسطه (ديپلم) است که زمان امتحان آن سال 1384 و بعد از آن بوده و به صورت نهايي و کشوري برگزار شده است.

Ø   ديپلم موثر: ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي است.

Ø مشمول سابقه تحصيلي: ديپلمه‌هاي نظام جديد آموزش متوسطه رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي هستند که ديپلم خود را در سال‌هاي 1384 به بعد اخذ نموده و حداقل يک درس را به صورت نهايي و کتبي امتحان داده­اند.

دروس سوابق تحصيلي و ميزان تاثير آن

براساس مصوبات سومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 23/7/93  و در راستاي اجراي قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور» مصوب 10/6/92 مجلس شوراي اسلامي، در آزمون سراسري سال 1394، آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را طي سال‌هاي 1384 لغايت 1393 اخذ نموده­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي هستند وسوابقتحصيليموجودبهميزانحداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب وبه صورتتاثيرقطعيدرنمرهکل نهايي آنان لحاظ مي­شود.