سه شنبه 21 آبان 1398

فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1394

 

 

الف ـ دروس عمومي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبيات فارسي
ادبيات فارسي (2)
1/220
دوم
91
کليه رشته ها
ادبيات فارسي (3)
1/249
سوم
92
کليه رشته­ ها غير از علوم انساني
زبان و ادبيات فارسي عمومي
1/283
پيش‌دانشگاهي
93
کليه رشته ها
ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني)
2/249
سوم
92
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 ( تخصصي انساني)
4/249
سوم
92
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)
3/249
سوم
92
کليه رشته­ ها غير از علوم انساني
2- عربي
عربي 2 (غير از علوم انساني)
1/224
دوم
91
کليه رشته­ ها غير از علوم انساني
عربي 2 ( علوم انساني)
2/224
دوم
91
مخصوص علوم انساني
عربي 3 ( غير از علوم انساني)
1/254
سوم
92
کليه رشته ­ها غير از علوم انساني
عربي 3 (علوم انساني)
2/254
سوم
92
مخصوص علوم انساني
3-فرهنگ‌ومعارف‌اسلامي
قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)
222
دوم
91
کليه رشته ­ها
قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)
251
سوم
92
کليه رشته ­ها
معارف اسلامي (دين و زندگي)
1/285
پيش­دانشگاهي
93
کليه رشته ­ها
4- زبان انگليسي
انگليسي 3
1/252
سوم
92
کليه رشته­ ها
انگليسي 1 و 2
1/284
پيش‌دانشگاهي
93
کليه رشته­ ها

                               
ب ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فنّي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
91
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
91
هندسه 2
4/258
سوم
92
رياضيات 2
2/234
دوم
91
حسابان
1/258
سوم
92
جبر و احتمال
2/258
سوم
92
هندسه تحليلي و جبر خطي
1/294
پيش دانشگاهي
93
حساب ديفرانسيل و انتگرال
1/295
پيش دانشگاهي
93
رياضيات گسسته
1/296
پيش دانشگاهي
93
2- فيزيک
فيزيک 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
90
فيزيک 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
91
فيزيک 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي)
4/256
سوم
92
فيزيک (ويژه رياضي)
2/293
پيش دانشگاهي
93
3- شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
91
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
92
شيمي
1/289
پيش دانشگاهي
93
                               

ج ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمين­شناسي
زمين شناسي
1/262
سوم
92
علوم زمين
1/291
پيش دانشگاهي
93
2- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
91
رياضيات 2
2/234
دوم
91
آمار و مدلسازي
5/258
سوم
92
رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي)
3/258
سوم
92
رياضيات عمومي 1 و 2
1/292
پيش دانشگاهي
93
3- زيست‌شناسي
زيست ­شناسي و آزمايشگاه 1
1/231
دوم
91
زيست ­شناسي و آزمايشگاه 2
1/261
سوم
92
زيست­ شناسي
2/290
پيش دانشگاهي
93
4- فيزيک
فيزيک 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
90
فيزيک 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
91
فيزيک 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي)
3/256
سوم
92
فيزيک (علوم تجربي)
1/288
پيش دانشگاهي
93
5- شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
91
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
92
شيمي
1/289
پيش­دانشگاهي
93
                               

دـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
رياضيات 1
1/211
اول
90
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
91
رياضي (ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف اسلامي)
6/258
سوم
92
رياضي پايه
2/292
پيش دانشگاهي
93
2- اقتصاد
اقتصاد
1/240
دوم
91
3- زبان و ادبيات فارسي
تاريخ ادبيات ايران و جهان 1
1/246
دوم
91
تاريخ ادبيات ايران و جهان 2
1/276
سوم
92
آرايه ­هاي ادبي
1/280
سوم
92
ادبيات فارسي ويژه علوم انساني
4/283
پيش دانشگاهي
93
4- زبان عربي
عربي 2 (ويژه علوم انساني)
2/224
دوم
91
عربي 3 (ويژه علوم انساني)
2/254
سوم
92
عربي
1/316
پيش دانشگاهي
93
5- تاريخ
تاريخ ايران و جهان 1
4/235
دوم
91
تاريخ ايران و جهان 2
3/271
سوم
92
تاريخ شناسي
1/302
پيش دانشگاهي
93
6- جغرافيا
جغرافياي 1
2/225
دوم
91
جغرافياي 2
4/271
سوم
92
جغرافيا
2/297
پيش دانشگاهي
93
7- علوم اجتماعي
جامعه­شناسي 1
1/243
دوم
91
جامعه شناسي 2
1/281
سوم
92
علوم اجتماعي(جامعه­شناسي نظام جهاني)
1/300
پيش دانشگاهي
93
8- فلسفه
فلسفه
1/277
سوم
92
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
1/317
پيش دانشگاهي
93
9- منطق
منطق
277
سوم
92
10- روان­شناسي
روان­شناسي
1/268
سوم
92