سه شنبه 30 مهر 1398

فهرست منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری 98 نظام جدید

دروس عمومی نظام جدید که در بین رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان مشترک است شامل فارسی و نگارش ، عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی می باشد. 

در کنکور سراسری 98 از کتاب های عمومی دهم چاپ 96 - 95 و کتابهای درسی یازدهم چاپ 96 - 97 و کتب دوازدهم چاپ 97 - 98 به عنوان منبع طرح سوالات استفاده می شود که شامل 

کتاب های عمومی دهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) - دین و زندگی ( 110204 ) - عربی ( 110206 ) - زبان انگلیسی ( 110230 )

کتاب های عمومی یازدهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) - دین و زندگی ( 111204 ) - عربی ( 111206 ) - زبان انگلیسی ( 111230 )

کتاب های عمومی دوازدهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) - دین و زندگی ( 112204 ) - عربی ( 112206 ) - زبان انگلیسی ( 112230 )

کتاب های عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) - دین و زندگی ( 110205 ) - عربی ( 110207 ) - زبان انگلیسی (کد 110230 )

کتاب های عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) - دین و زندگی ( 111205 ) - عربی ( 111207 ) - زبان انگلیسی ( کد 111230 )

کتاب های عمومی دوازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) - دین و زندگی ( 112205 ) - عربی ( 112207 ) - زبان انگلیسی ( کد 112230 )

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام جدید

فهرست منابع اختصاصی کنکور سراسری رشته ی تجربی نظام جدید در سال 98 شامل کتاب های زمین شناسی ، ریاضی ، فیزیک و شیمی می باشد که شامل کتاب های زیر می باشد . داوطلبان کنکور 98 تجربی دقت نمایند که باید حتما از کتاب های درسی پایه دهم چاپ 95 - 96 استفاده نمایند و از کتاب های درسی یازدهم چاپ 96 - 97 و کتابهای دوازدهم چاپ سال تحصیلی 97 - 98 استفاده نمایند .

کتب دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) - زیست شناسی ( کد 110216 ) - فیزیک ( 110214 ) - شیمی ( 110210 )

کتابهای یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب 111237 ) - ریاضی ( 111211 ) - زیست ( کد 111216 ) - فیزیک ( 111244 ) - شیمی ( 111210 )

کتاب های دوازدهم تجربی : ریاضی ( 112211 ) - زیست ( کد 112216 ) - فیزیک ( 112244 ) - شیمی ( 112210 )

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام جدید

لیست منابع کنکور سراسری 98 رشته ی ریاضی در دروس اختصاصی شامل کتاب های دهم چاپ 95-96 ، کتاب های یازدهم چاپ 96-97 و کتاب های دوازدهم چاپ 97-98 می باشد که به شرح زیر است .

کتابهای دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) - هندسه (کد 110213 ) - فیزیک ( 110209 ) - شیمی ( کد 110210 )

کتاب های یازدهم ریاضی: حسابان ( کد 111214 ) - آمار و احتمال (کد 111215 ) - هندسه ( 111213 ) - فیزیک ( 111209 ) - شیمی ( کد 111210 )

کتاب های دوازدهم ریاضی: حسابان ( کد 112214 ) - هندسه ( 112213 ) - ریاضیات گسسته ( 112215 ) - فیزیک ( 112209 ) - شیمی ( کد 112210 )

معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید

فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 در دروس اختصاصی این رشته شامل کتب دهم چاپ 95-96 ، کتب یازدهم چاپ 96 - 97 و کتابهای دوازدهم چاپ 97-98 می باشد که شامل موارد زیر است .

کتاب های دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 110212 ) - اقتصاد ( 110221 ) - علوم و فنون ادبی ( 110203 ) - عربی 1 ( 110207 ) - تاریخ ایران و جهان باستان ( 110219 ) - جغرافیا ( 110218 ) - جامعه شناسی 1 ( 110220 ) - منطق ( 110223 ) 

کتاب های یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب 111212 ) - علوم و فنون ادبی ( 111203 ) - عربی 2 ( 111207 ) - تاریخ 2 ( 111219 ) - جفرافیا 2 ( 111218 ) - جامعه شناسی 2 ( 111222 ) - روانشناسی ( 111224 ) - فلسفه ( 111226 )

کتاب های دوازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب 112212 ) - علوم و فنون ادبی ( 112203 ) - عربی 3 ( 112207 ) - تاریخ 3 ( 112219 ) - جفرافیا 3 کابردی ( 112218 ) - جامعه شناسی 3 ( 112222 ) - فلسفه  آشنایی با فلسفه اسلامی ( 112226 )

سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( 1- عربی (1) کد: 110208، 2- عربی (2) کد: 111208، 3- عربی (3) کد: 112208 ) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

 سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( 1- تاریخ اسلام (1) کد: 110233، 2- تاریخ اسلام (2 ) کد: 3/253، 3- تاریخ اسلام (3)  کد: 112233)  رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد